Show All PDF Close modal

คิดดี ทำแต่สิ่งดีดี

ชื่อ อาจารย์นภาวรรณ วิริยะศิริกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อีเมล napawan@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 851

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1203 การประเมินสุขภาพ

   พย.1204 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1208 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

   พย.1210 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

   พย.1315 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   สม.1107 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

 • ปีการศึกษา  2559
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1203 การประเมินสุขภาพ

   พย.1204 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   ล.1009 การศึกษาอิสระ

 • ภาคการศึกษา 2

   สม.1105 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

   พย.1208 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

   พย.1210 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

   พย.1315 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   ล.1004 เพศศึกษากับครอบครัว

 • ปีการศึกษา  2558
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1203 การประเมินสุขภาพ

   พย.1204 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.1319 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   ล.1009 การศึกษาอิสระ

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1208 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

   พย.1210 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

   พย.1315 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1

   พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2