Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์ดลปภัฎ ทรงเลิศ
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อีเมล pakamon2518@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 947

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1428 การบริหารการพยาบาล

   พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

   ล.1002 นวัตกรรมทางการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1428 การบริหารการพยาบาล

   พ.1208 พยาธิสรีรวิทยา

   พย.1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พย.1204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1323 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พ.1210 พยาธิสรีรวิทยา

   พย.1202 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

   พย.1203 การประเมินสุขภาพ

   พย.1204 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1320 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

   พย.1428 การบริหารการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1206 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1207 การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

   พย.1208 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

   พย.1323 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

   ล.1002 ทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล

   พ.1105 จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1209 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

   พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1