Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์ดลปภัฎ ทรงเลิศ
ตำแหน่ง หัวหน้า กลุ่มบริการวิชาการ
อีเมล pakamon2518@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 947

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

   พย. 1428 การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1428 การบริหารการพยาบาล

   พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

   ล.1002 นวัตกรรมทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1319 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1428 การบริหารการพยาบาล

   พ.1208 พยาธิสรีรวิทยา

   พย.1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พย.1204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1323 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต