Show All PDF Close modal

โลกไว้เหยียบ ไม่ใช่แบก

ชื่อ อาจารย์สิงห์ กาญจนอารี
ตำแหน่ง หัวหน้า งานพัฒนานักศึกษา
อีเมล sing@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 812

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พย.1320 การพยาบาลชุมชน 1

 • ภาคการศึกษา 2

   ล.1002 นวัตกรรมทางการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

   ล. 1009 จิตตปัญญาศึกษา คุณค่าสู่องค์รวม

   พย.1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1203 การประเมินสุขภาพ

   พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1207 การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

   พย.1212 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1209 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย