Show All PDF Close modal

ทำปัจจุบันให้ดี

ชื่อ ดร.รัถยานภิศ รัชตะวรรณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล rphalasuek@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 911

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   สม.1104 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

   พย.1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   ล.1002 นวัตกรรมทางการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   สม.1104 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

   พย.1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   สม.1104 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1208 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

   สม.1107 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1209 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย