Show All PDF Close modal

คิดดี

ชื่อ อาจารย์นงรัตน์ โมปลอด
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล nongrat@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 823

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1320 การพยาบาลชุมชน 1

   พย.1424 การพยาบาลชุมชน 2

 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1320 การพยาบาลชุมชน 1

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1321 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

   พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

   พย.1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ