Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ชื่อ อาจารย์อุษา จันทร์แย้ม
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อีเมล usa@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 851

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1310 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.1318 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.1320 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

   ล.1009 การศึกษาอิสระ

 • ภาคการศึกษา 2

   พ.1105 จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์

   พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1323 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1320 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1207 การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

   พย.1323 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

   พ.1105 จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์