Show All PDF Close modal

คิดดี ทำดี

ชื่อ อาจารย์วันดี แก้วแสงอ่อน
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล wandee@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 821

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

   พ.1208 พยาธิสรีรวิทยา

   พย.1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย.1310 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

   พย.1206 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1

   พย.1208 การพยาบาลผู้สูงอายุ

   ล.1002 นวัตกรรมทางการพยาบาล

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

   ล.1009 การศึกษาอิสระ

   พ.1208 พยาธิสรีรวิทยา

   พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

   พย.1206 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1

   พย.1208 การพยาบาลผู้สูงอายุ

   ล.1002 นวัตกรรมทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พย.1207 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

   พย.1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   พ.1210 พยาธิสรีรวิทยา

   พย.1203 การประเมินสุขภาพ

   พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

   พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1428 การบริหารการพยาบาล

   ล.1009 การศึกษาอิสระ

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1206 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

   พย.1207 การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

   พย.1210 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

   พย.1315 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   ล.1002 ทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1

   พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3