Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ ดร.เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช
ตำแหน่ง หัวหน้า งานยุทธศาสตร์และควบคุมคุณภาพ
อีเมล benjawant@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 423

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   สม.1104 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

   สม.1105 การพัฒนากระบวนการคิด

   สม.1106  ทักษะชีวิต

 • ภาคการศึกษา 2

   สม.1107 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   สม.1104 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

   สม.1105 การพัฒนากระบวนการคิด

 • ภาคการศึกษา 2

   สม.1107 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

 • ภาคการศึกษา 3

   ล.1004  กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   สม.1104 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

   สม.1105 การพัฒนากระบวนการคิด

   สม.1106  ทักษะชีวิต

 • ภาคการศึกษา 2

   สม.1107 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

   พ.1105 จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์

 • ภาคการศึกษา 3

   ล.1004  กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

   ล. 1009 จิตตปัญญาศึกษา คุณค่าสู่องค์รวม