Show All PDF Close modal

มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน

ชื่อ ดร.ภาวดี เหมทานนท์
ตำแหน่ง หัวหน้า งานวิจัยและผลงานวิชาการ
อีเมล pawadee@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 421


ผลงานวิจัย