Show All PDF Close modal

ทำแต่สิ่งที่ดี ๆ ไม่ให้ร้ายผู้อื่น

ชื่อ นายเสนีย์ สมจิตต์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ งานบริหารทั่วไป
อีเมล
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 666

ความเชี่ยวชาญ


  •    การดูแลรักษาความปลอดภัย

       ดูแล ป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนรักษาทรัพย์สินของส่วนราชการ