Show All PDF Close modal

ให้รู้หน้าที่ของตัวเองแล้วทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

ชื่อ นายวินิจฉัย นินทรกิจ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ งานบริหารทั่วไป
อีเมล winitchai@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 122

ความเชี่ยวชาญ


  •    เทคโนโลยีสารสนเทศ

       อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย