Show All PDF Close modal

ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด

ชื่อ นางสาวสุกัญญา กาญจนพัน
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ สำนักงานผู้อำนวยการ
อีเมล
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 111

ความเชี่ยวชาญ


  •    การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่

       การดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ