Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ นางสาวนิรมล ยังอุปการ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ กลุ่มงานวิชาการ
อีเมล
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 816

ความเชี่ยวชาญ


  •    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการเอกสารทั่วไป

       มีความชำนาญงานในหน้าที่

       ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

       จัดทำคู่มือเอกสารประกอบการเรียนการสอน คู่มือฝึกปฏิบัติ ข้อสอบ จัดเก็บ ค้นหาเอกสารและทำลาย