Show All PDF Close modal

คิดดี ทำแต่สิ่งดีดี

ชื่อ อาจารย์นภาวรรณ วิริยะศิริกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อีเมล napawan@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 851

ความเชี่ยวชาญ


  •    การพยาบาลเด็ก

       การดูแลเด็กโรคเรื้อรัง การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก