Show All PDF Close modal

คิดดี ทำดี ทำในที่สิ่งที่ถูกต้อง

ชื่อ นางอาลัย คล้ายจินดา
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ งานบริหารทั่วไป
อีเมล
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 511

ความเชี่ยวชาญ


  •    การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่

       ดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน