Show All PDF Close modal

โลกไว้เหยียบ ไม่ใช่แบก

ชื่อ อาจารย์สิงห์ กาญจนอารี
ตำแหน่ง หัวหน้า กลุ่มทำนุบำรุงและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อีเมล sing@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 812

ความเชี่ยวชาญ


 •    Positive Thinking

     พัฒนากระบวนการคิดเชิงบวก เพื่อพัฒนาศักภาพภายใน และประสิทธิภาพในการทำงาน

     Team Building

     การพัฒนาทีมงาน พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ความรัก สามัคคีภายในองค์กร

     Walk Rally

     การพัฒนาองค์กร ทีมงาน ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน ทั้งภายในและนอกสถานที่

     กระบวนการจิตปัญญาศึกษา

     เทคนิคการพัฒนาตนเอง จากภายในตัวตน การรู้จักตนเอง และการพัฒนาศักยภาพบุคลระดับจิตใต้สำนึก

     การพยาบาลศัลยศาสตร์

     การดูแลบาดแผล,ความเจ็บปวด

     การพยาบาลอนามัยชุมชน

     การวินิจฉัยชุมชน การจัดการหมู่บ้านสุขภาพดี ฯลฯ

     วิทยากร OD

     การพัฒนาศักยภาพองค์กร เสริมสร้างสร้างวัฒนธรรมองค์กร ความรักสามัคคี จงรักภักดีต่อองค์กร

     วิทยากรกระบวนการ

     ผู้นำกระบวนการ ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรตามประเด็นที่ต้องการพัฒนา

     สมาธิบำบัด SKT

     เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายและทำสมาธิ เพื่อการบำบัดโรคโดยไม่ต้องใช้ยา

     สุนทรียสนทนา

     เทคนิคการสื่อสารอย่างสันติ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ