Show All PDF Close modal

-

ชื่อ นายจรินทร์ ชัยฤกษ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ งานบริหารทั่วไป
อีเมล -
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 777