Show All PDF Close modal

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ชื่อ นายสาโรจน์ สุขเกื้อ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ สำนักงานผู้อำนวยการ
อีเมล
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390

ประวัติการศึกษา


  • ปริญญาตรี:  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

        สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2554