Show All PDF Close modal

ทำปัจจุบันให้ดี

ชื่อ ดร.รัถยานภิศ รัชตะวรรณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล rphalasuek@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 911

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2553

  ปริญญาโท:  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2546

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พ.ส.) พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2528

โครงการอบรมระยะสั้น


 •     สถาบันพระบรมราชชนก และ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

       31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 29 กันยายน พ.ศ. 2561

      สถาบันพระบรมราชชนก และ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

       31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 29 กันยายน พ.ศ. 2561