Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์อารยา วชิรพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล araya@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 823

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาธารณสุขศาสตร์

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2542

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.) การพยาบาลศาสตร์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2538