Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ชื่อ อาจารย์อุษา จันทร์แย้ม
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อีเมล usa@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 851

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2556

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาล

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2548