Show All PDF Close modal

คิดดี

ชื่อ อาจารย์พิมพวรรณ เรืองพุทธ
ตำแหน่ง หัวหน้า งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ
อีเมล pimpawan@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 138

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2543

  ปริญญาโท:  Master of Nursing (M.N.S)

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2543

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พ.ส.) พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2530