Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ ดร.เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช
ตำแหน่ง หัวหน้า กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม
อีเมล benjawant@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 423

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การบริหารการศึกษา

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2559

  ปริญญาโท:  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2537

  ปริญญาตรี:  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สุขศึกษา

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2530

  ปริญญาตรี:  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2529