Show All PDF Close modal

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ชื่อ นายสาโรจน์ สุขเกื้อ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ งานบริหารทั่วไป
อีเมล
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390

รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร


  • พ.ศ. 2563

       รางวัลปฏิบัติงานดีเด่นสำหรับสายสนับสนุน ประเภท งานขับรถยนต์
       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช