Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์ดลปภัฎ ทรงเลิศ
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อีเมล pakamon2518@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 947

รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร


  • พ.ศ. 2561

       เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นตามพันธกิจของวิทยาลัย ด้านบริการวิชาการ
       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช