Show All PDF Close modal

ทำปัจจุบันให้ดี

ชื่อ ดร.รัถยานภิศ รัชตะวรรณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล rphalasuek@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 422

รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร


 • พ.ศ. 2559

     เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนก ประเภท บุคลากรสายวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา
     สถาบันพระบรมราชชนก

     อาจารย์ผู้สอนดีเด่น ด้านวิจัย
     เครือข่าย SC-Net

  พ.ศ. 2558

     เกียรติบัตรอาจารย์สอนภาคสนามปฏิบัติดีเด่น
     มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช