Show All PDF Close modal

คิดดี ทำแต่สิ่งดีดี

ชื่อ อาจารย์นภาวรรณ วิริยะศิริกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และบริหารการพยาบาล
อีเมล napawan@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 851

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2559

  ตุลาคม


       ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


       สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม


       สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

 •   ปีงบประมาณ 2558

  ตุลาคม


       สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ


       ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


       ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย