Show All PDF Close modal

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ชื่อ อาจารย์ทัศณีย์ หนูนารถ
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
อีเมล tassanee@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 422

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2563

  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างระบบคลังข้อสอบ

 • ปีงบประมาณ 2561

  29 มีนาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรพิเศษสอนในรายวิชาการผดุงครรภ์

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  พ่อแม่มือใหม่ ใส่ใจลูกน้อย” สำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามีในเขตตำบลนาเคียน


       บูรณาการ พย.๑๓๑๖ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๑