Show All PDF Close modal

ทำวัันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์นอลีสา โต๊ะยุโส๊ะ
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อีเมล noleesa@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 851

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


  •   การเรียนการสอน
  •       ปีงบประมาณ 2560

    การส่งเสริมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน สำหรับอาสาสมัครสาธาสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป


         บูรณาการ พย.๑๔๒๗ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น