Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์ดลปภัฎ ทรงเลิศ
ตำแหน่ง หัวหน้า กลุ่มบริการวิชาการ
อีเมล pakamon2518@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 947

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2562

  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  การศึกษาพื้นที่ชุมชนของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดพัทลุง

 • ปีงบประมาณ 2561

  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการ

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ผบก.ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน

  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  การสอนภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

  25 เมษายน พ.ศ. 2561 - 28 เมษายน พ.ศ. 2561
  วิทยากรโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการในชุมชนเขต 11

  13 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
  การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการในชุมชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านนระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ปีงบประมาณ 2559

  29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  ศึกษาดูงานโครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้นรุ่นที่ 26

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2562

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
  บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม

 • ปีงบประมาณ 2560

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การวิจัย
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการสูงอายุในชุมชน


       บูรณาการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน