Show All PDF Close modal

โลกไว้เหยียบ ไม่ใช่แบก

ชื่อ อาจารย์สิงห์ กาญจนอารี
ตำแหน่ง หัวหน้า งานพัฒนานักศึกษา
อีเมล sing@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 812

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2563

  27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการทำงานเป็นทีม

 • ปีงบประมาณ 2562

  21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  โครงการประชุมสัมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  โครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น การประกวดเรื่องเล่าและกล่าวสุนทรพจน์ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ส่วนกลาง) และกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  การศึกษาพื้นที่ชุมชนของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดพัทลุง

  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  โครงการพัฒนาความรอบรู้สู่วิชาชีพพยาบาล ระยะที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 • ปีงบประมาณ 2561

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ผบก.ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน

  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  โครงการจัดงานคิดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น การประกวดเรื่องเล่าและการกล่าวสุนทรพจน์ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 • ปีงบประมาณ 2559

  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  การพัฒนาศักนภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  8 เมษายน พ.ศ. 2559
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สัมพันธภาพที่ดีในองค์กรสาธารณสุข

  22 มกราคม พ.ศ. 2559
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม/องค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2559

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  วิทยากรกระบวนการอบรมเยาชนส่งเสริมสุขภาพ

 • ปีงบประมาณ 2558

  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

 • ปีงบประมาณ 2557

  27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  สัมนาพัฒนาคุณธรรมขริยธรรม ดระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9 เรื่อง สาธารณสุขสามัคคี ทำคุณความดีเพื่อประเทศไทย

  1 มีนาคม พ.ศ. 2557
  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาตามหลักจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้นวัตกรรมครอบครัวเสมือน

  23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
  การพัฒนาบุคลากรด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้นวัตกรรมครอบครัวเสมือน "ภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน"

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ แกนนำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป


       บูรณาการ พย.๑๒๑๒ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑