Show All PDF Close modal

ทำปัจจุบันให้ดี

ชื่อ ดร.รัถยานภิศ รัชตะวรรณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล rphalasuek@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 911

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2563

  23 มกราคม พ.ศ. 2563 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563
  โครงการพัฒนา ระบบการทำงานวิจัยจากงานประจำ

 • ปีงบประมาณ 2562

  29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  ขอเชิญเป็นวิทยากร

  22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  วิทยากรกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย

  19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  เป็นวิทยากรจัดทำแผนยุทธศาสตร์

  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการทำงานวิจัยจากงานประจำ

  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  การศึกษาพื้นที่ชุมชนของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดพัทลุง

  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  26 เมษายน พ.ศ. 2562
  โครงการส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้ โรงพยาบาลคลองท่อม

  21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  โครงการส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้ โรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 • ปีงบประมาณ 2561

  8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากร

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ผบก.ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน

  7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  โครงการบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาเครือข่ายคุณภาพพยาบาล

  26 เมษายน พ.ศ. 2561 - 27 เมษายน พ.ศ. 2561
  ขอสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โครงการ พัฒนาระบบการทำงานวิจัยจากงานประจำ โรงพยาบาลคลองท่อม ปี 2561

 • ปีงบประมาณ 2559

  6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์

  4 มกราคม พ.ศ. 2559 - 6 มกราคม พ.ศ. 2559
  เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

 • ปีงบประมาณ 2557

  7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  เป็นวิทยากร

  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำทฤษฎีทางการพยาบาลสู่การปฏิับติ

  27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  ขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยากร

  19 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  ขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยากร

  9 มกราคม พ.ศ. 2557
  ขอเชิญเป็นวิทยากร

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การวิจัย
 •       ปีงบประมาณ 2563

  สร้างความเข้มแข็งการบริการระดับปฐมภูมิ ชุมชนท่าเรือ


       บูรณาการ ประสิทธิิผลของโปรแกรมการป้องการกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 •       ปีงบประมาณ 2560

  การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการสูงอายุในชุมชน


       บูรณาการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน