Show All PDF Close modal

คิดดี

ชื่อ อาจารย์นงรัตน์ โมปลอด
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล nongrat@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 823

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2563

  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างระบบคลังข้อสอบ

 • ปีงบประมาณ 2562

  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  การศึกษาพื้นที่ชุมชนของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดพัทลุง

  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  โครงการพัฒนาความรอบรู้สู่วิชาชีพพยาบาล ระยะที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 • ปีงบประมาณ 2561

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ผบก.ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน

 • ปีงบประมาณ 2559

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  วิทยากรกระบวนการอบรมเยาชนส่งเสริมสุขภาพ

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2560

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
  บริการวิชาการในชุมชน

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ แกนนำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป


       บูรณาการ พย.๑๒๑๒ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑