Show All PDF Close modal

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ชื่อ อาจารย์อุษา จันทร์แย้ม
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อีเมล usa@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 851

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2561

  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  การสอนภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

 • ปีงบประมาณ 2558

  22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  การสอนภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต