Show All PDF Close modal

คิดดี ทำดี

ชื่อ อาจารย์วันดี แก้วแสงอ่อน
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล wandee@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 821

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2559

  3 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง

 • ปีงบประมาณ 2558

  8 มกราคม พ.ศ. 2558 - 9 มกราคม พ.ศ. 2558
  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นมนุษย์จำลอง

 • ปีงบประมาณ 2557

  15 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษประจำกลุ่ม เรื่องการฝึกทักษะการใช้หุ่นเสมือนจริง

  4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ simulation based learning

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2562

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
  บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม

 • ปีงบประมาณ 2560

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
  บริการวิชาการในชุมชน

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การส่งเสริมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน สำหรับอาสาสมัครสาธาสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป


       บูรณาการ พย.๑๔๒๗ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น