Show All PDF Close modal

คิดดี

ชื่อ อาจารย์พิมพวรรณ เรืองพุทธ
ตำแหน่ง หัวหน้า งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ
อีเมล pimpawan@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 138

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2561

  11 กันยายน พ.ศ. 2561 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการในชุมชน

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ผบก.ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน

  25 เมษายน พ.ศ. 2561 - 28 เมษายน พ.ศ. 2561
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ อสม.ในการดูแลผู้พิการในชุมชน

  13 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
  การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการในชุมชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านนระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การส่งเสริมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน สำหรับอาสาสมัครสาธาสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป


       บูรณาการ พย.๑๔๒๗ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 •   การวิจัย
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการสูงอายุในชุมชน


       บูรณาการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน