Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ ดร.เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช
ตำแหน่ง หัวหน้า งานยุทธศาสตร์และควบคุมคุณภาพ
อีเมล benjawant@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 423

งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2562

  4 กันยายน พ.ศ. 2562 - 6 กันยายน พ.ศ. 2562
  ขอเชิญเป็นวิทยากรกลุ่ม

  29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  ขอเชิญเป็นวิทยากร

  22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  วิทยากรกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย

  19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  เป็นวิทยากรจัดทำแผนยุทธศาสตร์

  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  ขอเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  การศึกษาพื้นที่ชุมชนของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดพัทลุง

 • ปีงบประมาณ 2561

  14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากร

  8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากร

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ผบก.ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน

 • ปีงบประมาณ 2559

  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  ขอเชิญวิทยากร

  7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  ขอเชิญเป็นวิทยากร

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  การประเมินคุณภาพการศึกษา

  29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558
  ประเมินคุณภาพการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี

 • ปีงบประมาณ 2558

  19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

  30 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 • ปีงบประมาณ 2557

  7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  เป็นวิทยากร

  27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  ขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยากร

  19 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  ขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยากร

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ แกนนำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป


       บูรณาการ พย.๑๒๑๒ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑

 •   การวิจัย
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการสูงอายุในชุมชน


       บูรณาการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน