Show All PDF Close modal

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ชื่อ อาจารย์ทัศณีย์ หนูนารถ
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
อีเมล tassanee@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 422

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การผดุงครรภ์

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2558

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาลศาสตร์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2546ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2563

  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  โครงการสร้างระบบคลังข้อสอบ

 • ปีงบประมาณ 2561

  29 มีนาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรพิเศษสอนในรายวิชาการผดุงครรภ์

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  พ่อแม่มือใหม่ ใส่ใจลูกน้อย” สำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามีในเขตตำบลนาเคียน


       บูรณาการ พย.๑๓๑๖ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๑

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2561

   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มีนาคม


        อบรมมารยาทไทย


   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด(กลุ่มกิจกรรม)


        รณรงค์ให้เกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ การยิ้ม การไหว้


        สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม ประเพณีไทย


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา

  •   ปีงบประมาณ 2559

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การผดุงครรภ์

      การดูแลมารดาและทารกแรกคลอด

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

   พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552


   พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี

   พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ 5 งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

   พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550


   พยาบาลวิชาชีพ 4 งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

   พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548


   พยาบาลวิชาชีพ 3 งานห้องคลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

   พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547


   พยาบาลวิชาชีพ 3 พ. งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข