Show All PDF Close modal

ตั้งใจ ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์จิฑาภรณ์ ยกอิ่น
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล jithaphon@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0 7544 6391 ต่อ 823

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2560

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2553ผลงานวิจัย


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2561

  11 กันยายน พ.ศ. 2561 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561
  โครงการ การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการในชุมชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  โครงการ การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการในชุมชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  25 เมษายน พ.ศ. 2561 - 28 เมษายน พ.ศ. 2561
  การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการในชุมชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านนระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  13 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
  การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการในชุมชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านนระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ปีงบประมาณ 2559

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  วิทยากรกระบวนการอบรมเยาชนส่งเสริมสุขภาพ

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ แกนนำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป


       บูรณาการ พย.๑๒๑๒ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2561

   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มีนาคม


        อบรมมารยาทไทย

  •   ปีงบประมาณ 2560

   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด(กลุ่มกิจกรรม)


        รณรงค์ให้เกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ การยิ้ม การไหว้


        สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม ประเพณีไทย

  •   ปีงบประมาณ 885

   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา

  •   ปีงบประมาณ 2558

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

      การเยี่ยมบ้านและการรักษาโรคเบื้องต้น

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน


   พ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

   พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558


   บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

    พ.1208 พยาธิสรีรวิทยา

  • ปีการศึกษา  2560
   ภาคการศึกษา 1

    พ.1210 พยาธิสรีรวิทยา

    พย.1203 การประเมินสุขภาพ

    พย.1204 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

    พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

    พย.1428 การบริหารการพยาบาล

    พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1212 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

    พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

    ล.1002 ทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1205 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

    พย.1209 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย

    พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1

  • ปีการศึกษา  2559
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    ล.1002 ทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 2

    สม.1105 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1209 ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย