Show All PDF Close modal

ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์นรานุช ขะระเขื่อน
ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
อีเมล naranut@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 823

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาธารณสุขศาสตร์

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2547

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.) การพยาบาลศาสตร์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2531ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2559

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  วิทยากรกระบวนการอบรมเยาชนส่งเสริมสุขภาพ

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ แกนนำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป


       บูรณาการ พย.๑๒๑๒ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2563

   มกราคม


        ทำบุญให้ทานไฟ


   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี

  •   ปีงบประมาณ 2562

   พฤศจิกายน


        ทอดกฐิน


   กันยายน


        ดำเนินการจัดทำรถหมรับ


   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มกราคม


        การอบรมมารยาทไทย


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด


        ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายตามนโยบายของจังหวัด ใส่ผ้าพื้นบ้านไทย (ภาคใต้-บาติก) ทุกวันพฤหัสบดี

  •   ปีงบประมาณ 2561

   กันยายน


        ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ


        จัดทำรถหมรับ


   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มีนาคม


        อบรมมารยาทไทย


   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด(กลุ่มกิจกรรม)


        รณรงค์ให้เกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ การยิ้ม การไหว้


        สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม ประเพณีไทย


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา

  •   ปีงบประมาณ 2560

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2559

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การพยาบาลอนามัยชุมชน

      การดูแลผู้ป่วยในวิถีชุมชน

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน


   พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการสอน) กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2558


   พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล รพท.ทุ่งสงสสจ.นครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2558


   พยาบาลวิชาชีพ 6 ว (ด้านการพยาบาล) งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542


   พยาบาลวิชาชีพ 5 งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540


   พยาบาลวิชาชีพ 4 งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

   พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2539


   พยาบาลวิชาชีพ 4 งานหอผู้ป่วย

   พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537


   พยาบาลเทคนิค รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536


   พยาบาลเทคนิค 3 งานห้องผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งสงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2534


   พยาบาลเทคนิค 2 งานห้องผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลทุ่งสงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2532


   พยาบาลเทคนิค 2 ตำแหน่งสำหรับงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2563
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1424 การพยาบาลชุมชน 2

    พย.1426 การรักษาโรคเบื้องต้น

    พย.1425 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2

  • ปีการศึกษา  2562
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

    พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1321 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1

  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

    พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1