Show All PDF Close modal

ให้รู้หน้าที่ของตัวเองแล้วทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

ชื่อ นายวินิจฉัย นินทรกิจ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ งานบริหารทั่วไป
อีเมล winitchai@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 122

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาตรี:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2542

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2563

  มกราคม


       ทำบุญให้ทานไฟ


  พฤศจิกายน


       ทอดกฐินสามัคคี

 •   ปีงบประมาณ 2562

  พฤศจิกายน


       ทอดกฐิน


  กันยายน


       ดำเนินการจัดทำรถหมรับ


  สิงหาคม


       ไหว้ครู


  กรกฎาคม


       ถวายเทียนพรรษา


  เมษายน


       สืบสานประเพณีสงกรานต์


  มกราคม


       การอบรมมารยาทไทย


  ตุลาคม


       เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด


       ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายตามนโยบายของจังหวัด ใส่ผ้าพื้นบ้านไทย (ภาคใต้-บาติก) ทุกวันพฤหัสบดี

 •   ปีงบประมาณ 2561

  กันยายน


       ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ


       จัดทำรถหมรับ


  เมษายน


       สืบสานประเพณีสงกรานต์


  มีนาคม


       อบรมมารยาทไทย


  พฤศจิกายน


       ทอดกฐินสามัคคี


  ตุลาคม


       เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด(กลุ่มกิจกรรม)


       รณรงค์ให้เกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ การยิ้ม การไหว้


       สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม ประเพณีไทย


  กรกฎาคม


       ถวายเทียนพรรษา

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


       สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ


       สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม

 •   ปีงบประมาณ 2559

  ตุลาคม


       ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


       สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

ความเชี่ยวชาญ


 •    เทคโนโลยีสารสนเทศ

     อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน


  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   วค.1102 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 • ปีการศึกษา  2560
  ภาคการศึกษา 1

   วค.1102 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ