Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ นางสาวนิรมล ยังอุปการ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติ กลุ่มงานวิชาการ
อีเมล
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 816

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  เมษายน


       สืบสานประเพณีสงกรานต์


  มีนาคม


       อบรมมารยาทไทย


  พฤศจิกายน


       ทอดกฐินสามัคคี


  ตุลาคม


       เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด(กลุ่มกิจกรรม)


       รณรงค์ให้เกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ การยิ้ม การไหว้


       สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม ประเพณีไทย


  กรกฎาคม


       ถวายเทียนพรรษา

 •   ปีงบประมาณ 2559

  ตุลาคม


       ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


       สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

ความเชี่ยวชาญ


 •    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการเอกสารทั่วไป

     มีความชำนาญงานในหน้าที่

     ปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

     จัดทำคู่มือเอกสารประกอบการเรียนการสอน คู่มือฝึกปฏิบัติ ข้อสอบ จัดเก็บ ค้นหาเอกสารและทำลาย

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน


  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป