Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ อาจารย์ดลปภัฎ ทรงเลิศ
ตำแหน่ง หัวหน้า กลุ่มบริการวิชาการ
อีเมล pakamon2518@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 947

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลศาสตร์

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2559

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาลศาสตร์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2542ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2562

  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  การศึกษาพื้นที่ชุมชนของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดพัทลุง

 • ปีงบประมาณ 2561

  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  โครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการ

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ผบก.ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน

  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  การสอนภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

  25 เมษายน พ.ศ. 2561 - 28 เมษายน พ.ศ. 2561
  วิทยากรโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการในชุมชนเขต 11

  13 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
  การพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้พิการในชุมชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านนระบบบริการสุขภาพภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • ปีงบประมาณ 2559

  29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  ศึกษาดูงานโครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้นรุ่นที่ 26

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2562

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
  บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม

 • ปีงบประมาณ 2560

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การวิจัย
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการสูงอายุในชุมชน


       บูรณาการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2563

   มกราคม


        ทำบุญให้ทานไฟ

  •   ปีงบประมาณ 2562

   กันยายน


        ดำเนินการจัดทำรถหมรับ


   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มกราคม


        การอบรมมารยาทไทย


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด


        ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายตามนโยบายของจังหวัด ใส่ผ้าพื้นบ้านไทย (ภาคใต้-บาติก) ทุกวันพฤหัสบดี

  •   ปีงบประมาณ 2561

   กันยายน


        ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ


        จัดทำรถหมรับ


   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มีนาคม


        อบรมมารยาทไทย


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด(กลุ่มกิจกรรม)


        รณรงค์ให้เกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ การยิ้ม การไหว้


        สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม ประเพณีไทย

  •   ปีงบประมาณ 2560

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2559

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช

      การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน


   พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
   อาจารย์
   กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 543


   พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ด้านการพยาบาล ประเภทวิชาการ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ 6 (ด้านการพยาบาล) งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549


   พยาบาลวิชาชีพ 5 งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547


   พยาบาลวิชาชีพ 4 งานหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544


   พยาบาลวิชาชีพ 3 งานหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2542


   พยาบาลเทคนิค 2 งานหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2563
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

    พย. 1428 การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล

  • ปีการศึกษา  2562
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

    พย.1428 การบริหารการพยาบาล

    พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

    พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

    พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

    ล.1002 นวัตกรรมทางการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1319 ปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

    พย.1428 การบริหารการพยาบาล

    พ.1208 พยาธิสรีรวิทยา

    พย.1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

    พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

    พย.1204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

    พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1323 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต

  รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร


  • พ.ศ. 2561

      เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นตามพันธกิจของวิทยาลัย ด้านบริการวิชาการ
      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช