Show All PDF Close modal

โลกไว้เหยียบ ไม่ใช่แบก

ชื่อ อาจารย์สิงห์ กาญจนอารี
ตำแหน่ง หัวหน้า กลุ่มทำนุบำรุงและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อีเมล sing@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 812

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2547

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.) การพยาบาลศาสตร์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2540ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2563

  27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  การพัฒนาศักยภาพองค์กรและการทำงานเป็นทีม

 • ปีงบประมาณ 2562

  21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  โครงการประชุมสัมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  โครงการจัดงานคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น การประกวดเรื่องเล่าและกล่าวสุนทรพจน์ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ส่วนกลาง) และกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  การศึกษาพื้นที่ชุมชนของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดพัทลุง

  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  โครงการพัฒนาความรอบรู้สู่วิชาชีพพยาบาล ระยะที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 • ปีงบประมาณ 2561

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ผบก.ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน

  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  โครงการจัดงานคิดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานดีเด่น การประกวดเรื่องเล่าและการกล่าวสุนทรพจน์ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 • ปีงบประมาณ 2559

  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  การพัฒนาศักนภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  8 เมษายน พ.ศ. 2559
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สัมพันธภาพที่ดีในองค์กรสาธารณสุข

  22 มกราคม พ.ศ. 2559
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม/องค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2559

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  วิทยากรกระบวนการอบรมเยาชนส่งเสริมสุขภาพ

 • ปีงบประมาณ 2558

  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

 • ปีงบประมาณ 2557

  27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  สัมนาพัฒนาคุณธรรมขริยธรรม ดระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9 เรื่อง สาธารณสุขสามัคคี ทำคุณความดีเพื่อประเทศไทย

  1 มีนาคม พ.ศ. 2557
  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาตามหลักจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้นวัตกรรมครอบครัวเสมือน

  23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
  การพัฒนาบุคลากรด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้นวัตกรรมครอบครัวเสมือน "ภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน"

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ แกนนำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป


       บูรณาการ พย.๑๒๑๒ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2563

   กันยายน


        ดำเนินการ ประกวดหมรับขบวนแห่ ร่วมกับจังหวัด


   มกราคม


        ทำบุญให้ทานไฟ


   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี

  •   ปีงบประมาณ 2562

   พฤศจิกายน


        ทอดกฐิน


   กันยายน


        ดำเนินการจัดทำรถหมรับ


   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา


        สืบสานศิลปวัฒนธรรมบุญสารทเดือนสิบ


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มกราคม


        การอบรมมารยาทไทย


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด


        ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายตามนโยบายของจังหวัด ใส่ผ้าพื้นบ้านไทย (ภาคใต้-บาติก) ทุกวันพฤหัสบดี

  •   ปีงบประมาณ 2561

   กันยายน


        ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ


        จัดทำรถหมรับ


   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   กรกฎาคม


        สืบสานศิลปวัฒนธรรมบุญสารทเดือนสิบ


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มีนาคม


        อบรมมารยาทไทย


   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี


   ตุลาคม


        ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด(กลุ่มกิจกรรม)


        รณรงค์ให้เกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ การยิ้ม การไหว้


        สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม ประเพณีไทย


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา

  •   ปีงบประมาณ 2560

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2559

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

  การบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
 •        ปีงบประมาณ 2560

  สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม


  สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

 • ความเชี่ยวชาญ


  •    Positive Thinking

      พัฒนากระบวนการคิดเชิงบวก เพื่อพัฒนาศักภาพภายใน และประสิทธิภาพในการทำงาน

      Team Building

      การพัฒนาทีมงาน พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ความรัก สามัคคีภายในองค์กร

      Walk Rally

      การพัฒนาองค์กร ทีมงาน ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน ทั้งภายในและนอกสถานที่

      กระบวนการจิตปัญญาศึกษา

      เทคนิคการพัฒนาตนเอง จากภายในตัวตน การรู้จักตนเอง และการพัฒนาศักยภาพบุคลระดับจิตใต้สำนึก

      การพยาบาลศัลยศาสตร์

      การดูแลบาดแผล,ความเจ็บปวด

      การพยาบาลอนามัยชุมชน

      การวินิจฉัยชุมชน การจัดการหมู่บ้านสุขภาพดี ฯลฯ

      วิทยากร OD

      การพัฒนาศักยภาพองค์กร เสริมสร้างสร้างวัฒนธรรมองค์กร ความรักสามัคคี จงรักภักดีต่อองค์กร

      วิทยากรกระบวนการ

      ผู้นำกระบวนการ ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรตามประเด็นที่ต้องการพัฒนา

      สมาธิบำบัด SKT

      เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายและทำสมาธิ เพื่อการบำบัดโรคโดยไม่ต้องใช้ยา

      สุนทรียสนทนา

      เทคนิคการสื่อสารอย่างสันติ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยกระบวนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ 6 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ 5 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544


   พยาบาลวิชาชีพ 4 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2542


   พยาบาลวิชาชีพ 4 งานหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542


   พยาบาลวิชาชีพ 3 งานหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2563
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1320 การพยาบาลชุมชน 1

    พย.1424 การพยาบาลชุมชน 2

  • ปีการศึกษา  2562
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

    พย.1320 การพยาบาลชุมชน 1

  • ภาคการศึกษา 2

    ล.1002 นวัตกรรมทางการพยาบาล

    พย.1321 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1

  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

    ล. 1009 จิตตปัญญาศึกษา คุณค่าสู่องค์รวม

    พย.1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

  รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร


  • พ.ศ. 2563

      รางวัล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา
      คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2562

      เกียรติบัตรปฏิบัติงานดีเด่นตามพันธกิจของวิทยาลัย
      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช