Show All PDF Close modal

ทำปัจจุบันให้ดี

ชื่อ ดร.รัถยานภิศ รัชตะวรรณ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อีเมล rphalasuek@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 911

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2553

  ปริญญาโท:  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา

      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2546

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พ.ส.) พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2528

โครงการอบรมระยะสั้น


 •     สถาบันพระบรมราชชนก และ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

       31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 29 กันยายน พ.ศ. 2561

      สถาบันพระบรมราชชนก และ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

       31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 29 กันยายน พ.ศ. 2561ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2563

  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  โครงการพัฒาระบบการทำงานวิจัยจากงานประจำ

  23 มกราคม พ.ศ. 2563 - 24 มกราคม พ.ศ. 2563
  โครงการพัฒนา ระบบการทำงานวิจัยจากงานประจำ

 • ปีงบประมาณ 2562

  29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  ขอเชิญเป็นวิทยากร

  22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  วิทยากรกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย

  19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  เป็นวิทยากรจัดทำแผนยุทธศาสตร์

  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการทำงานวิจัยจากงานประจำ

  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  การศึกษาพื้นที่ชุมชนของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดพัทลุง

  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  26 เมษายน พ.ศ. 2562
  โครงการส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้ โรงพยาบาลคลองท่อม

  21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  โครงการส่งเสริมการวิจัยและการจัดการความรู้ โรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 • ปีงบประมาณ 2561

  8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากร

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ผบก.ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน

  7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  โครงการบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาเครือข่ายคุณภาพพยาบาล

  26 เมษายน พ.ศ. 2561 - 27 เมษายน พ.ศ. 2561
  ขอสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โครงการ พัฒนาระบบการทำงานวิจัยจากงานประจำ โรงพยาบาลคลองท่อม ปี 2561

 • ปีงบประมาณ 2559

  6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์

  4 มกราคม พ.ศ. 2559 - 6 มกราคม พ.ศ. 2559
  เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

 • ปีงบประมาณ 2557

  7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  เป็นวิทยากร

  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
  เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำทฤษฎีทางการพยาบาลสู่การปฏิับติ

  27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  ขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยากร

  19 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  ขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยากร

  9 มกราคม พ.ศ. 2557
  ขอเชิญเป็นวิทยากร

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การวิจัย
 •       ปีงบประมาณ 2563

  สร้างความเข้มแข็งการบริการระดับปฐมภูมิ ชุมชนท่าเรือ


       บูรณาการ ประสิทธิิผลของโปรแกรมการป้องการกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 •       ปีงบประมาณ 2560

  การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการสูงอายุในชุมชน


       บูรณาการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2563

   มกราคม


        ทำบุญให้ทานไฟ


   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี

  •   ปีงบประมาณ 2562

   พฤศจิกายน


        ทอดกฐิน


   กันยายน


        ดำเนินการจัดทำรถหมรับ


   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มกราคม


        การอบรมมารยาทไทย


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด


        ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายตามนโยบายของจังหวัด ใส่ผ้าพื้นบ้านไทย (ภาคใต้-บาติก) ทุกวันพฤหัสบดี

  •   ปีงบประมาณ 2561

   กันยายน


        ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ


        จัดทำรถหมรับ


   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มีนาคม


        อบรมมารยาทไทย


   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด(กลุ่มกิจกรรม)


        รณรงค์ให้เกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ การยิ้ม การไหว้


        สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม ประเพณีไทย


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา

  •   ปีงบประมาณ 2560

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2559

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การพัฒนาองค์กร

      การจัดการความรู้

      การวิจัย

      การวิจัยชุมชน / การวิจัยเพื่อพัฒนางาน

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


   พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ 8 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545


   พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. กลุ่มวิชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542


   พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. กลุ่มวิชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541


   วิทยาจารย์ 6 ว กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข

   พ.ศ. 2538


   ผู้ชำนาญการด้านการสอน (วิทยาจารย์ 6) ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538


   วิทยาจารย์ 5 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี กองงานวิทยาลัยพยาบาล

   พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535


   วิทยาจารย์ 4 ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี กองงานวิทยาลัยพยาบาล

   พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2531


   อาจารย์ (วิทยาจารย์ 3) วิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานี กองงานวิทยาลัยพยาบาล

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2563
   ภาคการศึกษา 1

    สม.1104 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

    สม.1105 การพัฒนากระบวนการคิด

    พย.1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

    พย.1425 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2

  • ปีการศึกษา  2562
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    สม.1104 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

    พย.1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 2

    ล.1002 นวัตกรรมทางการพยาบาล

  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    สม.1104 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

    พย.1201 มโนมติ ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

  รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร


  • พ.ศ. 2563

      รางวัลพยาบาลดีเด่น วันพยาบาลแห่งชาติ ด้านบริหาร
      ชมรมพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2562

      รางวัลพยาบาลดีเด่น วันพยาบาลแห่งชาติ
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2561

      เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นตามพันธกิจของวิทยาลัย ด้านวิจัย
      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2559

      อาจารย์ผู้สอนดีเด่น ด้านวิจัย
      เครือข่าย SC-Net

   พ.ศ. 2558

      เกียรติบัตรอาจารย์สอนภาคสนามปฏิบัติดีเด่น
      มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช