Show All PDF Close modal

การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี

ชื่อ
ตำแหน่ง
อีเมล
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาธารณสุขศาสตร์

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2542

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.) การพยาบาลศาสตร์

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2538ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2559

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  วิทยากรกระบวนการอบรมเยาชนส่งเสริมสุขภาพ

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ แกนนำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป


       บูรณาการ พย.๑๒๑๒ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2561

   กันยายน


        ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ


        จัดทำรถหมรับ


   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มีนาคม


        อบรมมารยาทไทย


   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด(กลุ่มกิจกรรม)


        รณรงค์ให้เกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ การยิ้ม การไหว้


        สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม ประเพณีไทย


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา

  •   ปีงบประมาณ 2560

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2559

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การวินิจฉัยชุมชน

      การวินิจฉัยชุมชน

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน


   วิทยาจารย์ 5

   พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556


   พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ 8 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550


   พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549


   พยาบาลวิชาชีพ 6 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2547


   พยาบาลวิชาชีพ 5 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547


   วิทยาจารย์ 5 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545


   วิทยาจารย์ 4 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2542


   วิทยาจารย์ 3 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542


   พยาบาลวิชาชีพ 3 งานหอผู้ป่วย ร.พ มหาราชนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2562
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    พย.1320 การพยาบาลชุมชน 1

  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

    พย.1431 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1