Show All PDF Close modal

คิดดี

ชื่อ อาจารย์นงรัตน์ โมปลอด
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
อีเมล nongrat@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 823

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลชุมชน

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2542

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พ.ส.) พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2530ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2563

  3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างระบบคลังข้อสอบ

 • ปีงบประมาณ 2562

  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  การศึกษาพื้นที่ชุมชนของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดพัทลุง

  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  โครงการพัฒนาความรอบรู้สู่วิชาชีพพยาบาล ระยะที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 • ปีงบประมาณ 2561

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ผบก.ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน

 • ปีงบประมาณ 2559

  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  วิทยากรกระบวนการอบรมเยาชนส่งเสริมสุขภาพ

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2560

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
  บริการวิชาการในชุมชน

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ แกนนำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป


       บูรณาการ พย.๑๒๑๒ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2563

   มกราคม


        ทำบุญให้ทานไฟ


   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี

  •   ปีงบประมาณ 2562

   พฤศจิกายน


        ทอดกฐิน


   กันยายน


        ดำเนินการจัดทำรถหมรับ


   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มกราคม


        การอบรมมารยาทไทย


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด


        ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายตามนโยบายของจังหวัด ใส่ผ้าพื้นบ้านไทย (ภาคใต้-บาติก) ทุกวันพฤหัสบดี

  •   ปีงบประมาณ 2561

   กันยายน


        ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ


        จัดทำรถหมรับ


   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มีนาคม


        อบรมมารยาทไทย


   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด(กลุ่มกิจกรรม)


        รณรงค์ให้เกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ การยิ้ม การไหว้


        สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม ประเพณีไทย


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา

  •   ปีงบประมาณ 2560

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2559

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การเรียนการสอนตามสภาพจริงของชุมชน

      ความเข้าใจมนุษย์

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


   พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

   พ.ศ. 2551


   ข้าราชการ พยาบาลวิชาชีพ 8 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ 7 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549


   พยาบาลวิชาชีพ 6 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2545


   พยาบาลวิชาชีพ 5 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539


   วิทยาจารย์ 5 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข

   พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2535


   วิทยาจารย์ 4 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช กองงานวิทยาลัยพยาบาล

   พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532


   พยาบาลวิชาชีพ 3

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2563
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1320 การพยาบาลชุมชน 1

    พย.1424 การพยาบาลชุมชน 2

  • ปีการศึกษา  2562
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    พย.1320 การพยาบาลชุมชน 1

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1321 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1

  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1424 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

    พย.1427 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

    พย.1430 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1

    พย.1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

  รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร


  • พ.ศ. 2561

      โล่ห์รางวัลอาจารย์ปฏิบัติงานดีเด่นของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช