Show All PDF Close modal

คิดดี ทำดี

ชื่อ อาจารย์วันดี แก้วแสงอ่อน
ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล wandee@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 821

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2550

  ปริญญาตรี:  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) การพยาบาลศาสตร์

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2545ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2559

  3 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง

 • ปีงบประมาณ 2558

  8 มกราคม พ.ศ. 2558 - 9 มกราคม พ.ศ. 2558
  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นมนุษย์จำลอง

 • ปีงบประมาณ 2557

  15 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษประจำกลุ่ม เรื่องการฝึกทักษะการใช้หุ่นเสมือนจริง

  4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ simulation based learning

  การเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
 • ปีงบประมาณ 2562

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
  บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม

 • ปีงบประมาณ 2560

  1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
  บริการวิชาการในชุมชน

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การส่งเสริมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน สำหรับอาสาสมัครสาธาสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป


       บูรณาการ พย.๑๔๒๗ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2561

   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มีนาคม


        อบรมมารยาทไทย


   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด(กลุ่มกิจกรรม)


        รณรงค์ให้เกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ การยิ้ม การไหว้


        สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม ประเพณีไทย


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา

  •   ปีงบประมาณ 2559

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การจัดการเรียนการสอนด้วยการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง

      การสอนด้วยสถานการณ์เสมือนจริง

      การพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม และผู้สูงอายุ

      การสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรมและโรคเรื้อรัง

      การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง

      วิจัย เรื่องปัจจัยด้านการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิสูง

      ผู้ดูแลป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

      วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม ปัญหาและการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่รับไว้ในโรงพยาบาล

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน


   พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน) ประธานหลักสูตร
   ประธานหลักสูตร
   กลุ่มงานวิชาการ

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 543


   พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการสอน) วิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556


   พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553


   พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551


   พยาบาลวิชาชีพ 4 กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549


   พยาบาลวิชาชีพ 4 พ. งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

   พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547


   พยาบาลวิชาชีพ 3 งานหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.นครศรีธรรมราช

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2562
   ภาคการศึกษา 1

    พ.1208 พยาธิสรีรวิทยา

    พย.1202 หลักการและเทคนิคการพยาบาล

    พย.1310 การวิจัยทางการพยาบาล

    พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

    ล.1009 การศึกษาอิสระ

    พ.1208 พยาธิสรีรวิทยา

    พย.1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

    พย.1205 การสอนและการปรึกษาทางสุขภาพ

    พย.1206 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1

    พย.1208 การพยาบาลผู้สูงอายุ

    ล.1002 นวัตกรรมทางการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

    พย.1207 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

    พย.1209 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

  • ปีการศึกษา  2560
   ภาคการศึกษา 1

    พ.1210 พยาธิสรีรวิทยา

    พย.1203 การประเมินสุขภาพ

    พย.1314 การวิจัยทางการพยาบาล

    พย.1317 แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล

    พย.1428 การบริหารการพยาบาล

    ล.1009 การศึกษาอิสระ

  • ภาคการศึกษา 2

    พย.1206 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

    พย.1207 การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

    พย.1210 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1

    พย.1315 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

    พย.1318 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

    ล.1002 ทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล

  • ภาคการศึกษา 3

    พย.1211 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1

    พย.1322 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3