Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ชื่อ ดร.เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช
ตำแหน่ง หัวหน้า งานยุทธศาสตร์และควบคุมคุณภาพ
อีเมล benjawant@bcnnakhon.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 0-7544-6390 ต่อ 423

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาเอก:  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การบริหารการศึกษา

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2559

  ปริญญาโท:  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2537

  ปริญญาตรี:  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สุขศึกษา

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2530

  ปริญญาตรี:  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ  2529ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2562

  4 กันยายน พ.ศ. 2562 - 6 กันยายน พ.ศ. 2562
  ขอเชิญเป็นวิทยากรกลุ่ม

  29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  ขอเชิญเป็นวิทยากร

  22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  วิทยากรกลุ่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย

  19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562
  เป็นวิทยากรจัดทำแผนยุทธศาสตร์

  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
  ขอเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  การศึกษาพื้นที่ชุมชนของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จังหวัดพัทลุง

 • ปีงบประมาณ 2561

  14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากร

  8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากร

  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ผบก.ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน

 • ปีงบประมาณ 2559

  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  ขอเชิญวิทยากร

  7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  ขอเชิญเป็นวิทยากร

  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
  การประเมินคุณภาพการศึกษา

  29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558
  ประเมินคุณภาพการศึกษา วพบ.สุราษฎร์ธานี

 • ปีงบประมาณ 2558

  19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

  30 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 • ปีงบประมาณ 2557

  7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557
  เป็นวิทยากร

  27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  ขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยากร

  19 มิถุนายน พ.ศ. 2557
  ขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยากร

การบูรณาการงานบริการวิชาการ


 •   การเรียนการสอน
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุ แกนนำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป


       บูรณาการ พย.๑๒๑๒ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑

 •   การวิจัย
 •       ปีงบประมาณ 2560

  การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการสูงอายุในชุมชน


       บูรณาการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน

 • การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


  •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  •   ปีงบประมาณ 2563

   มกราคม


        ทำบุญให้ทานไฟ


   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี

  •   ปีงบประมาณ 2562

   พฤศจิกายน


        ทอดกฐิน


   กันยายน


        ดำเนินการจัดทำรถหมรับ


   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มกราคม


        การอบรมมารยาทไทย


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด


        ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายตามนโยบายของจังหวัด ใส่ผ้าพื้นบ้านไทย (ภาคใต้-บาติก) ทุกวันพฤหัสบดี

  •   ปีงบประมาณ 2561

   กันยายน


        ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ


        จัดทำรถหมรับ


   สิงหาคม


        ไหว้ครู


   เมษายน


        สืบสานประเพณีสงกรานต์


   มีนาคม


        อบรมมารยาทไทย


   พฤศจิกายน


        ทอดกฐินสามัคคี


   ตุลาคม


        เชิดชูชาติ ศาสนา กษัตริย์ ตามนโยบายจังหวัด(กลุ่มกิจกรรม)


        รณรงค์ให้เกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ การยิ้ม การไหว้


        สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัมนธรรม ประเพณีไทย


   กรกฎาคม


        ถวายเทียนพรรษา

  •   ปีงบประมาณ 2560

   ตุลาคม


        ปลูกฝังและเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม

  •   ปีงบประมาณ 2559

   ตุลาคม


        สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : แห่หมรับรับเทศกาลสารทเดือนสิบ

  ความเชี่ยวชาญ


  •    การปรับพฤติกรรม

      การปรับพฤติกรรม

      การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS PC

      การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS PC

      จิตวิทยา

      จิตวิทยา

  ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


   วิทยาจารย์ (ด้านการสอน) กลุ่มวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2551


   เลื่อนวิทยาจารย์ 8 ว (ทั่วไป) (ด้านการสอน) ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา

   พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2545


   วิทยาจารย์ 7 (ด้านการสอน) ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542


   วิทยาจารย์ 6 (ด้านการสอน) ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา สถาบันพระบรมราชชนก

   พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539


   วิทยาจารย์ 5 ภาควิชาการศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข

   พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538


   วิทยาจารย์ 5 ภาควิชาพื้นฐาน วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จ.ยะลา กองฝึกอบรม

   พ.ศ. 2536


   วิทยาจารย์ 4 ภาควิชาพื้นฐาน วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จ.ยะลา กองฝึกอบรม

   พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535


   วิทยาจารย์ 4 ภาควิชาบริหารสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จ.ยะลา กองฝึกอบรม กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

   พ.ศ. 2534


   วิทยาจารย์ 3 ภาควิชาบริหารสาธารณสุข วสส.ยะลา กองฝึกอบรม กรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

   พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534


   อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านจุโป สปอ.ธารโต สปจ.ยะลา

  ประสบการณ์ในการสอน


  • ปีการศึกษา  2562
   ภาคการศึกษา 1

    สม.1104 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

    สม.1105 การพัฒนากระบวนการคิด

    สม.1106  ทักษะชีวิต

  • ภาคการศึกษา 2

    สม.1107 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

  • ปีการศึกษา  2561
   ภาคการศึกษา 1

    สม.1104 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

    สม.1105 การพัฒนากระบวนการคิด

  • ภาคการศึกษา 2

    สม.1107 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

  • ภาคการศึกษา 3

    ล.1004  กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

  • ปีการศึกษา  2560
   ภาคการศึกษา 1

    สม.1104 มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

    สม.1105 การพัฒนากระบวนการคิด

    สม.1106  ทักษะชีวิต

  • ภาคการศึกษา 2

    สม.1107 ภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต

    พ.1105 จิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์

  • ภาคการศึกษา 3

    ล.1004  กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

    ล. 1009 จิตตปัญญาศึกษา คุณค่าสู่องค์รวม

  รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร


  • พ.ศ. 2562

      เกียรติบัตรปฏิบัติงานดีเด่นตามพันธกิจของวิทยาลัย
      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช