งานทะเบียน วัดและประเมินผลการศึกษา


งานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์


งานสวัสดิการนักศึกษาและแนะแนว