วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช


กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช


งานยุทธศาสตร์และควบคุมคุณภาพ


งานทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ์


งานทะเบียน วัดประเมินผลการศึกษา


งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ