วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช


กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ


งานยุทธศาสตร์และควบคุมคุณภาพ


งานทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ์


งานทะเบียน วัดประเมินผลการศึกษา


งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ


งานทำนุศิลปะและวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์